Dalmose En by bliver til ved sporet

Dalmose som station og stationsby fødes af en væsentlig udviklingsperiode
i verdenshistorien. Perioden fra ca. år 1870 – 1914 og op til 1. verdenskrig.
Meget er under forandring og en eksplosiv udvikling har taget sin
begyndelse.

Mange opfindelser og landvindinger gør sit indtog. Særlig afgørende for
udviklingen skal fremhæves kabelført kommunikation og dampmaskinen.
Dampdrevne toge/dampskibe samt telegraf/radio/telefoner skaber en
revolutionerende synergi, kraft og økonomisk vækst. Samhandlen i verden
vokser eksplosivt. Europa står i spidsen (suppleret af USA) for at investere
i denne udvikling.

Danmark får sin første jernbane i år 1847 mellem Kbh. og Roskilde. I årene
1860erne og 1870erne er alle hovedbaner i Danmark anlagt med fordeling
fra Roskilde.

Behovet opstår for at anlægge togbane fra Næstved til Slagelse for at reducere rejsetiden for gods og passagerer. Der ansøges i 1872 og vedtages kort
efter med loven ”af 23 Maj 1873”.

D. 15 Maj 1892 står Dalmose Station færdig og banen tages i brug. Dalmose
er centerstation mellem Slagelse og Næstved med forgrening til Skælskørbanen. Stationen er anlagt i det åbne landskab midt i ”Vemmeløse mark” syd
for Vemmeløse.
Stationsnavnet er taget fra den allerede eksisterende og nærliggende landevejskro ”Dalemose” beliggende på den tværgående strækning ca. 10 km
fra Dalmose hovedgade til Eggeslevmagle i sammenfletning af landevejene
Sorø/Skælskør og Korsør/Næstved. Hovedfærdselsåre for landevejstrafik
til hest. Der kunne heste og rejsende spise og overnatte m.m.
Dalmose Station bliver et godt sted at etablere småindustri, håndværk og
handel og især centreret omkring trekantområdet Hovedgaden, Stationsvej
og Nyvej.

Fra 1896 får byen egen postadresse og i 1916 ophøjes den til postekspedition.
Byen vokser snart til en driftig stationsby med egen stationskro, postadresse, postkontor, banker, elektricitetsværk, telegrafstation, telefoncentral,
mejeri, læge, dyrlæge, forskole, søndagsskole, privatskole og håndværksfag så som slagter, høker, tømrermester, træskomand, fragtmand, skrædder-
mester samt et meget massivt, aktivt og levende foreningsliv.

I 1951 opføres et alderdomshjem og i år 1958 udbygges skolen til Dalmose
Centralskole og senere 1961 realskole. Skolen udbygges frem til 1977.
Byen har sit eget missionshus som senere rives ned men ingen kirke og hører under Gimlinge sogn.

Dalmosehallen bygges og tages i brug i 1976. Den er særdeles veludstyret med f.eks. stolerækker til tilskuere m.m. idet borgere og foreninger har indsamlet ca. 1 mil. kr. som doneres til hallen. Hallen bliver et stort aktiv for skolen og lokalområdet men også et eftertragtet idrætscenter generelt til afholdelse af større stævner/sportsbegivenheder på Sjælland.

Efter landkommunernes kommunesammenlægning i 1966 er Dalmose den
nye Storkommunes hovedby med Rådhus, administration og drift (Hashøj
kommune). Som følge af udviklingen inden for bus- og biltransport ophører
togdriften med passager mellem Dalmose og Skælskør og i 1970 ligeledes
for Slagelse/Næstved.

Godstransporten nedlægges i 1975 som følge af udviklingen inden for lastbiltransport og en æra er forbi og en ny fremtid tager sin begyndelse med
nye udfordringer og opgaver.

Del dette på din Facebook