• 22. marts 2022
  • 19:00
  • Dalmosehallen

Indkaldelse til generalforsamling i IF62

22 marts 2022 kl. 19.00 i Dalmosehallen

§ 8 Ordinær generalforsamling
Stk. 1: Generalforsamlingen er IF62s øverste myndighed i alle anliggender, medmindre andet fremgår af disse vedtægter.
Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts
måned.
Stk. 3: Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med dagsorden, med mindst fire
ugers varsel via opslag i IF62s faciliteter og via digitale medier.
Stk. 4: Alle medlemmer over 15 år, har stemmeret, må dog ikke være i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Medlemmer under 15 år, kan
repræsenteres af en forældre, som har forældremyndighed/værge og dermed have
stemmeret.
Stk. 5: En lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af
fremmødte.
Stk. 6: Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen,
og som ikke må være medlem af bestyrelsen. Dirigenten afgør spørgsmål om afstemninger. Dirigenten kan bestemme skriftlig afstemning.
Stk. 7: Beslutninger træffes ved almindeligt flertal.
Stk. 8: Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der er fyldt 18 år.
Stk. 9: Bestyrelsen sørger for, at der tages referat over generalforsamlingens beslutning

Del dette på din Facebook

There are no comments yet.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.